Jolanta Rychwalska

Jolanta R.

JOLANTA RYCHWALSKA

Urodzona 12.02.1936, zmarła 08.09.2012. 

Malarka, rysowniczka, projektantka wnętrz. Absolwentka Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie oraz Specjalistyczne Studium Reklamy w Warszawie. Należała do Związku Polskich Artystów Plastyków, wcześniej do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Urodziła się 12 lutego 1936 roku w Herbach pod Częstochową. Zmarła tamże 8 września 2012.
Całe swoje życie związała z Herbami, gdzie pracowała i tworzyła. Na początku swojej drogi artystycznej zajmowała się metaloplastyką – właśnie wtedy powstały do dziś zachowane ozdobne oprawy luster w miedzianych oprawach oraz elementy biżuterii (głownie pierścionki). W późniejszym okresie zainspirowała się malarstwem. Była postrzegana jako twórca wszechstronny zarówno w sposobach podejmowania tematu, jak i doboru technik. Poza pastelami stosowała akwarele, temperę, oraz olej. To właśnie malarstwo olejne stało się jej ulubioną techniką, którą potrafiła wykorzystać dla pogłębienia dramatyzmu i nastrojowości w swoich obrazach. Artystka nigdy nie zamykała się w jednym temacie, choć wspólnym mianownikiem dla jej twórczej działalności był dialog człowieka z przyrodą, cykliczność natury oraz symbolika religijna. Trudno nie dostrzec wpływu, jaki na twórczość artystki wywarło pszczelarstwo – pasja, którą zaraził ją ojciec Ignacy. Efektem tych inspiracji jest cykl obrazów pod tytułem ,,Dobrodziejstwo pszczół”. W tej serii poznajemy świat widziany oczami artystki, która w wyjątkowy sposób wykorzystywała całą paletę barw z otaczającej ją przyrody. Jej twórczość opisująca żywiołowość natury poprzez pełną energii i dynamiki gamę kolorystyczną przybliża nam sylwetkę artystki jako człowieka.

Swoje prace prezentowała na ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. 
Wystawy indywidualne:
Biuro Wystaw Artystycznych, Częstochowa (1987), Galeria „Bon Art”, Częstochowa (1994 i 1996) Muzeum Regionalne, Sławków (1998).
Wystawy zbiorowe:
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa i Grafiki, Zachęta, Warszawa (1986), „Pejzaż śląski”, Muzeum Historii Katowic, Katowice (1986), Interart, Poznań (1987), Ogólnopolska Wystawa Twórczości Plastycznej „Żołnierska powinność” Zachęta, Warszawa (1988), „Piękno ginącej przyrody”, Warszawa (1989), wystawa prac w Gemeente Galerie, Oudenbosch, Holandia (1990), Rainmuseum Emmerich, Niemcy (1989), Turmgalerie Walken Bruckentor, Coesfeld, Niemcy (1989), Museum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Holandia (1990), Burg Botzlar Selm, Niemcy (1990), Galerie Vila Maria Neuenkirchen Rheiner Straße, Niemcy (1990),Ogólnopolska Wystawa „Drogi do zwycięstwa III”, Warszawa (1990), wystawy charytatywne, Tokio, Japonia (1995).

Nagrody:
Nagroda specjalna w XX Ogólnopolskim Turnieju Poetyckim i Plastycznym w Turnieju Malarskim dla Profesjonalistów o Złotą Lampkę Górniczą w Wałbrzychu w 1988 oraz wyróżnienie w roku 1989.
Prace skolekcjonowane m.in. w Departamencie Wychowania Wojska Polskiego w Warszawie, Bibliotece Cyfrowej w Elblągu oraz kościołach, zgromadzeniach zakonnych, szkołach oraz skatalogowane w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, USA, Kanady, oraz Japonii.

Jolanta Rychwalska

She was born on 12th February in 1936 and died on 8th September 2012.

A Painter, a draughtswoman, an interior designer. She graduated from the State Secondary School of Visual Arts in Czestochowa and completed a degree at the Junior College of Advertising in Warsaw. She was a member of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP), earlier a member of the Association of Polish Painters and Graphic Artists. She was born on 12 February 1936 in Herby, near Czestochowa. She died on 8 September 2012 in the town of her birth.
She lived in Herby for her whole life and the surroundings exerted a huge influence on her paintings. At the beginning of her artistic path, she was drawn to ornamental metalwork – at that time she crafted a few decorative copper mirror frames and pieces of jewellery (mainly rings), still kept as family mementos. Later in life she became more interested painting. She was perceived as a versatile artist both in the way she approached her subjects and in her choice of techniques. Apart from pastels, she used watercolours, tempera, and oil paint. It was actually oil painting that became her favourite technique; she would use this method to intensify the dramatic scenes and communicate emotions, mood, and atmosphere in her paintings. The artist never limited herself to one theme, although the recurring motifs in her works were the dialogue between man and nature, the cycle of life and religious symbolism. One cannot help but notice the influence of beekeeping on the artist’s approach, a passion which was instilled by father, Ignacy. The inspirations were reflected in a series of paintings entitled “The Benevolent Bees”. The artist speaks through her paintings, and we step into her reality and see it with her eyes – her world is painted in a unique way, with the entire colour palette of the surrounding nature. Energised and dynamic, her works of art reflect the vibrant nature of life, painted in a brilliant spectrum of colours, which brings us closer to the artist as a person.

Her work has been shown in numerous group and solo exhibitions, both in Poland around the world,
Solo exhibitions:
Art Exhibition Office in Częstochowa (1987), “Bon Art” Gallery in Częstochowa (1994 and 1996), Regional Museum in Sławków (1998).
Group exhibitions:
National Exhibition of Painting and Graphics, Art Gallery Zacheta, Warsaw (1986), “Silesian Landscape”, Museum of Katowice History, Katowice (1986), Interart, Poznan (1987), National Exhibition of Visual Art “Soldier’s Duty”, Zacheta, Warsaw (1988), National exhibition “The Beauty of Dying Nature”, Warsaw (1989), International exhibitions in Gemeente Galerie Oudenbosch Netherlands (1990), Rainmuseum Emmerich, Germany (1989), Turmgalerie Walken Bruckentor, Coesfeld (1989), Museum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Netherlands (1990), Burg Botzlar Selm, Germany (1990), and Galerie Vila Maria Neuenkirchen Rheiner Straße, Germany (1990), National Exhibition “Roads to Victory III”, Warsaw (1990), Charity Exhibitions in Tokio, Japan (1995).

Awards:
Jury’s Special Award in the 20th National Poetry and Fine Arts Contest and a Painting Tournament (Golden Miners’ Lamp Award), Wałbrzych (1988) and a Recognition Award (1989).
Her works were collected, among others, in the Department of Education of the Polish Army in Warsaw, the Digital Library in Elblag and churches, religious congregations, schools and catalogued in private collections in Poland, Germany, Holland, France, USA, Canada and Japan.

Jolanta Rychwalska 1936 - 2012

N/A
Call us